Recent Changes

Monday, November 17

 1. page Lanaren gidoia edited ... 3.2.-Aditza 4. Ezaugarri sintaktikoak edo joskera 4.1 Joskera 4.2 Lexikoa 4.3 Aditza
  ...
  3.2.-Aditza
  4. Ezaugarri sintaktikoak edo joskera
  4.1 Joskera
  4.2 Lexikoa
  4.3 Aditza

  (view changes)
  10:37 pm
 2. page 4. Ezaugarri sintaktikoak edo joskera edited ... Zuketa aditz alokutiboa erabiltzeko ohitura handia dago,batez ere,zubereran. Adb: düzü, nüzü…
  ...
  Zuketa aditz alokutiboa erabiltzeko ohitura handia dago,batez ere,zubereran.
  Adb: düzü, nüzü..
  ...
  huinka etxerat
  LEXIKOA
  Jakina denez lexikoa hainbat kasutan desberdina da, frantsesetik harturiko hitz ugari baitituzte, bere gertutasunagatik:
  portrer, kaileur, ato, xarmangarri...”
  Hala ere badira euskal moldeko hitzak:
  Jin > esan erran > esan orin > ordu
  karrika > kale
  eta esakuneak:
  erran gabe doa > ez dago esan beharrik
  ADITZA
  Aditz-taula:
  {Dibujo2.JPG}

  (view changes)
  10:31 pm
 3. file Dibujo2.JPG uploaded
  10:24 pm
 4. page 3. 2.- Kontsonanteak edited ... 4.- Kontsonante-alternantziak content_view2toc0Hauxek dira kontsonante herskariak: (p, t, k; …
  ...
  4.- Kontsonante-alternantziak
  content_view2toc0Hauxek dira kontsonante herskariak: (p, t, k; b, d, g). Euskeraren joera nagusiak sonanteen (n, l) atzetik herskari ahostunen (b, d, g) aldeko neutralizazioa egitea dela; lehen orain baino gehiago. Zubereraz, ordea, ahoskabeak (p, t, k) mantentzen dira, neutralizazioa ahorskabeen alde egiten dute.
  ( EB)(EB) gainditzeko >
  ...
  ( Z)
  (EB) irekitzen > idekitzen (Z) (Testua 5. lerroa)

  5.- Bustidura edo palatalizazioa
  Bi bustidura mota daude: Automatikoa: -i- bokalaren eraginez sortzen denean. Adierazkorra: berariaz edo nahita sorturiko bustidurari deritzo. Txikitasuna, maitasuna, goxotasuna adierazteko erabiltzen da, batez ere. Zenbait herritan umeei hitz egiteko xuka erabiltzen da, bustidura adierazkorra sortuz: Xer duxu? Oñaxea duxu ala?
  ( EB)(EB) gain > gaiñ (Z) (Agur Zuberoa 3. ahapaldia 3. lerroa)
  (EB)
  gozoenak >
  ...
  ahapaldia 4. lerroa)
  (EB) Zuberoa > Xiberua (Z) (Agur Zuberoa 2. ahapaldia 1.
  lerroa)
  6.- DardarkariakDardakariak
  Euskarak berez bi dardarkari ditu /r/ gogorra eta leuna , baina Iparraldean /R/ ubularea ere entzuten da, frantsesaren eraginez. Zubereraren kasuan /r/ gogorra eta leuna nahastu egiten dira maiz: Euskal Heria esan ohi dute Euskal Herriaren ordez. /r/ leuna bokal artean egokitzen denean, galdu egiten da.
  ...
  zuberoa > xiberuaxibeua (Z) (
  ...
  zenbait fenomeno kontsonantikkontsonantiko
  (view changes)
  10:11 pm
 5. page 3. 2.- Kontsonanteak edited ... Sonanteen inguramenduan: nh, lh eta rh. . Muga silabikoa oso garbi bereizten da ahoskatzen den…
  ...
  Sonanteen inguramenduan: nh, lh eta rh. . Muga silabikoa oso garbi bereizten da ahoskatzen denean.
  ilheti (Z) ( testua 12. lerroa )
  orrhiko (Z) (Agur Zuberoa 5. ahapaldia 3. lerroa)
  Bokalen artean:
  nihur( Z) ( Eperral badituzu 4. ahapladia, 1 lerroa )
  behartzera(EB) behartzera > behartzera (Z) (
  Ph, kh eta th herskari ahoskabeen inguramenduan.
  (EB) kantan > khantian (Z) ( testua 3. lerroa)
  (EB) sorlekua > sorlekhia ( Z) ( Agur Zuberoa kanta, 1. ahapaldia , 1. lerroa)
  (EB) borda > bortha (Z) (Testua 5. lerroa)
  (EB) sartu > sarthü (Z) (Agur Zuberoa 1. ahapaldia 2. lerroa)
  (EB) txokorik > xokhorik (Z) (Agur Zuberoa 2. ahapaldia 2. lerroa)
  (EB) barka > pharka (Z) (Agur Zuberoa 5. ahapaldia 4. lerroa)

  4.- Kontsonante-alternantziak
  content_view2toc0Hauxek dira kontsonante herskariak: (p, t, k; b, d, g). Euskeraren joera nagusiak sonanteen (n, l) atzetik herskari ahostunen (b, d, g) aldeko neutralizazioa egitea dela; lehen orain baino gehiago. Zubereraz, ordea, ahoskabeak (p, t, k) mantentzen dira, neutralizazioa ahorskabeen alde egiten dute.
  (view changes)
  9:51 pm
 6. page 3. 2.- Kontsonanteak edited ... 1.- Gipuzkoako alofono edo ahoskera : "j" /x/. Ahoskera hau XVII. mendean gaztelerar…
  ...
  1.- Gipuzkoako alofono edo ahoskera : "j" /x/. Ahoskera hau XVII. mendean gazteleraren eraginez zabaldu zen Gipuzkoan. Adibidez, joan, jakin, jan ... 2.- Nafarreraz, lapurteraz, behe nafarreraz eta bizkaieraz berba egiten den herri askotako ahoskera edo alofonoa da "y" soinua, /y/ fonetikan. Euskaltzaindiaren ustez, jatorrena eta zabalduena da, euskara batuaz ari garenean gomendatzen dena. Diakronikoki aztertuz gero, honako bilakaera hau izan omen zuen: e-akin > i-akin > yakin.
  3.- Zubererazko ahoskera :
  ...
  2. ahapaldia, 2.lerroa2.lerroa)
  korajez (Z) ( Agur Zuberoa 1. ahapladia, 2.lerroa)
  4.- Nafarroako zenbait herritan "x" ahoskatzen da, /š/ fonetikan: xoan, xakin, xan … Berez, erronkarieraz, zaraitzueraz eta aezkerazko ahoskera da, baita Arakil ingurukoa ere.
  ...
  Inguramendu fonikoak:
  Sonanteen inguramenduan: nh, lh eta rh. . Muga silabikoa oso garbi bereizten da ahoskatzen denean.
  bortha (Z) ( testu 5. lerroa)
  ilheti (Z) ( testua 12. lerroa )
  Bokalen artean:
  ...
  Ph, kh eta th herskari ahoskabeen inguramenduan.
  (EB) kantan > khantian (Z) ( testua 3. lerroa)
  ( EB)(EB) sorlekua >
  ...
  , 1. lerroa)
  (EB) borda > bortha (Z) (Testua 5.
  lerroa)
  4.- Kontsonante-alternantziak
  content_view2toc0Hauxek dira kontsonante herskariak: (p, t, k; b, d, g). Euskeraren joera nagusiak sonanteen (n, l) atzetik herskari ahostunen (b, d, g) aldeko neutralizazioa egitea dela; lehen orain baino gehiago. Zubereraz, ordea, ahoskabeak (p, t, k) mantentzen dira, neutralizazioa ahorskabeen alde egiten dute.
  (view changes)
  9:36 pm
 7. page 3.1.-Bokalak edited ... (EB) gozoenak > goxuenak ( Z) ( Agur Zuberoa, 2. ahapaldia 3. lerroa ) (EB) nola > nula…
  ...
  (EB) gozoenak > goxuenak ( Z) ( Agur Zuberoa, 2. ahapaldia 3. lerroa )
  (EB) nola > nula (Z) (Testua 4. lerroa)
  (EB) mozten > muzten (Z) (Testua 14. lerroa)
  3.- Bokal-asimilazioak
  Hiru silabadun hitzetan, silaba baten aurreko silabako bokala bereganatzea eta aldatzeari deritzo asimilazioa.
  (view changes)
  4:52 pm
 8. page 3.1.-Bokalak edited ... Noiz ez den u > ü bilakaera gertatzen: /r/ leunaren aurrean: (EB) haur > haur (Z) (Te…
  ...
  Noiz ez den u > ü bilakaera gertatzen:
  /r/ leunaren aurrean:
  (EB) haur > haur (Z) (Testua 1. lerroa)
  (EB) hura > hura (Z) (Testua 10. lerroa)
  (EB) zurekin > zurekin (Z) ( Eperrak baditüzü 4. ahapaldia 3. lerroa)

  /ś/ren aurrean:
  /rd/, /rt/ inguramenduan:
  (EB) urtetan > urtetan (Z) (Maria Solt eta Kastero 1. ahapaldia 3. lerroa)
  (view changes)
  4:35 pm
 9. page 3.1.-Bokalak edited ... (EB) negarrez > nigarrez (Z) (Maria Solt eta Kastero 2. ahapaldia 1. lerroa) i/u alternant…
  ...
  (EB) negarrez > nigarrez (Z) (Maria Solt eta Kastero 2. ahapaldia 1. lerroa)
  i/u alternantzia
  (EB) gauinguratzen > gai ( Z) ( testua 3. lerroa)
  (EB) orduan > ordian ( Z) ( testua 3.
  üngüratzen (Z) (Testua 6. lerroa)
  o / u alternantzia
  ...
  Zuberoa, 2. ahapaldia,ahapaldia 3. lerroa
  (EB) nola > nula (Z) (Testua 4. lerroa)
  3.- Bokal-asimilazioak
  ...
  u+a > -ia
  (EB) orduan > ordian ( Z) ( testua 17. lerroa )
  ...
  Xiberua 1. ahapaldianahapaldia 1. lerroan)lerroa)
  (EB) buruan
  ...
  Xiberua 1. ahapaldianahapaldia 3. lerroan)lerroa)
  (EB) larrua > larria (Z) (Testua 5. lerroa)
  (EB) munduan > mündian (Z) (Eperrak baditüzü 13. lerroa)
  5.- Harmonia bokalikoa
  /i/ eta /u/ bokalen eraginez hurrengo silaban dagoen /a/ bokala, hainbeste ixten da non /e/ bilakatzen den.
  ...
  6.- Diptongoak
  /i/ eta /u/ bokalek beste hainbat bokalekin silaba berean osatzen duten talde fonikoari deritzo. Beraz, bokal batek itxia izan behar du eta besteak irekia edo erdi irekia; hala ere, biak itxiak izan daitezke. Bi mota daude:
  ...
  ai, ei.
  Goranzkoak:

  gainin (Z) (Eperrak baditüzü 2. lerroa)
  beitzaio (Z) (Eperrak baditüzü 12. lerroa)
  hoitan (Z) (Eperrak baditüzü 16. lerroa)
  Goranzkoak:
  arrotzak dira,
  ...
  ue, ui.
  Maria (Z) (Maria Solt eta Kastero 1. ahapaldia 1. lerroa)

  Hiru bide jarraitu izan dira, beraz goranzko diptongoak ekiditeko:
  1.-Monoptongazioa: diptongoaren bi bokalak bokal bakar bat bihurtzea.
  ( Gaztelaniaz ) suelto > solte ( EB)
  (EB) baina > bena (Z) (Eperrak baditüzü 11. lerroa)
  2.-Kontsonante epentetikoa tartekatzea.
  ...
  Gaztelaniaz ) vilolínviolín > bibolina
  3.-Azentu silaba aldatzea.
  ( Gaztelaniaz ) cíen > zien ( EB)
  ...
  /u/ > /ü/ bilakaera:
  Hitz bukaeran agertzen denean /u/ > /ü/ bilakaera gertatzen da:
  ...
  >egün (Z) (testua(Testua 1. esaldia)lerroa)
  (EB) buruan> bürün (Z) (Eperrak badituzu 1. ahapaldia, 2. lerroa)
  ...
  (Z) ( testua.Testua. 7. esaldia)lerroa)
  (EB) lagun > lagün (Z) (Agur Xiberua 4. ahapaldia 1. lerroa)
  -Z, TZ, TS aurrean:
  (view changes)
  4:02 pm
 10. page 3.1.-Bokalak edited ... Euskal bokalen hurbiltasunaren ondorioz. e/ a alternantzia (EB) berdin > bardin (B) (E…
  ...
  Euskal bokalen hurbiltasunaren ondorioz.
  e/ a alternantzia
  (EB) berdin > bardin (B)
  (EB) gordetzen > gordatzen (Z) (Testua 4. lerroa)
  e/i alternantzia
  (view changes)
  2:36 pm

More