zuberoa.pngZubererari buruzko informazio orokorra: zertzelada historiko eta
soziolinguistikoak


Ezaugarri fonetiko-fonologikoak:


1.-Bokalak

1.1.- Euskal sistema bokalikoa

1.2.- Bokal-alternantziak

1.3.- Bokal-asimilazioak

1.4.- Bokal-elkarketak

1.5.- Harmonia bokalikoa

1.6.- Diptongoak

1.7.-ü soinua (Agur Zuberoa kanta)

2.- Kontsonanteak

2.1.- Txistukariak

2.2.- Igurzkari autonomoak: /j/ eta /f/

2.3.- Aspirazioa: /h/ fonema

2.4.- Kontsonante-alternantziak

2.5.- Bustidura edo palatalizazioa

2.6.- Dardarkariak

2.7.- Beste zenbait fenomeno kontsonantiko

3.-Ezaugarri morfologikoak

3.1.-Deklinabidea

3.2.-Aditza

4. Ezaugarri sintaktikoak edo joskera

4.1 Joskera

4.2 Lexikoa

4.3 Aditza